ข้อตกลงและเงื่อนไข

บทนำ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างร้านค้าและสมาชิกในการให้บริการสิทธิประโยชน์ในสินค้าและ/หรือบริการราคาพิเศษ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (“ บริการ KTC U SHOP”) อันรวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ ร้านค้าภายใต้ บริการ KTC U SHOP ที่นำเสนอสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่สมาชิกผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") และโปรแกรมให้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด เคทีซีจึงขอความกรุณาให้ผู้ที่สนใจได้โปรดพิจารณาศึกษา ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดอย่างละเอียด หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ขอได้โปรดหลีกเลี่ยงการเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้ การที่ท่านได้สมัครหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่า สมาชิกได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เคทีซี หรือ บริการ KTC U SHOP กำหนดให้มีขึ้นด้วย


1. ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็ปไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ KTC U SHOP นี้ มีความถูกต้องตามที่ร้านค้า ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือสินค้า/บริการ มาให้โดยเคทีซีไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีความสมบูรณ์และสมประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกได้ทันเวลาทุกขณะ เคทีซีจึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในข้อมูลนั้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการเกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสมาชิกได้ทุกขณะ ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น จึงไม่สามารถยืนยันคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสมาชิก ดังนั้น จึงขอให้ สมาชิกโปรดพิจารณา ศึกษาและใช้ความระมัดระวังในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลนั้น อย่างไรก็ดี เคทีซียังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการให้บริการ ดังนั้น หากสมาชิกพบความผิดพลาดหรือละเว้นใด ๆ ในข้อมูลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็ปไซต์ ขอได้โปรดแจ้งเคทีซีเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป


2. การใช้งานเว็บไซต์

เคทีซี มิได้รับรอง รับประกัน หรือ เป็นตัวแทนของข้อมูล เนื้อหาใดๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งอาจนำไปใช้เพื่อขอบเขตทางกฎหมายของ ประเทศอื่นใด (นอกเหนือจากประเทศไทย) เมื่อสมาชิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของเคทีซี ถือว่าได้รับรู้และหมายถึงการแสดงตนของสมาชิกที่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่อบริการ KTC U SHOP แล้วว่า สมาชิกเป็นบุคคลผู้มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำการเช่นนั้นและให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในเว็บไซต์ ของเคทีซี


3. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อความและส่วนประกอบที่แสดง เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ต่างๆ ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับบริการ KTC U SHOP นี้ เคทีซีเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม หรือเครื่องหมายบริการ สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏในทุกหน้าของเว็บไซต์นี้ (กล่าวโดยรวมคือ "เครื่องหมายการค้า") โดยห้ามมิให้ผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เคทีซี


4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ บริการ KTC U SHOP อาจจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ขอแนะนำให้สมาชิกโปรดพิจารณา ศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการและระบบความปลอดภัยของเว็ปไซต์นั้นด้วยความระมัดระวัง และถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก ในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซด์เหล่านั้นด้วยตนเอง โดยไม่อนุญาตให้สมาชิกทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยัง เว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจากเคทีซี เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน ทั้งนี้ โปรดติดต่อเคทีซี หากต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของสมาชิก


5. การใช้งานอันไม่เหมาะสม

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ให้ถือว่าสมาชิกได้แสดงเจตนาตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือ บริการ KTC U SHOP เพื่อเป็นการส่งหรือแสดงถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้หากสมาชิกได้ทำการส่งหรือแสดงถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และ เคทีซีหรือ บุคคลใด ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของสมาชิก ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ทั้งสิ้น และเคทีซีมีสิทธิพิจารณาและ/หรือดำเนินการ ยกเลิก เพิกถอน ระงับการให้บริการ เอาออก ซึ่ง สิ่งที่สมาชิกได้ทำการส่งหรือแสดงถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้นมีลักษณะเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ได้ทันทีโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจาก สมาชิก/ก่อนแต่ประการใด


6. การรับประกัน

เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน รับรอง หรือ เป็นตัวแทน ต่อการนำเสนอเนื้อหาของสมาชิก หรือ ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำรับประกันใดๆที่ปรากฏในเว็บไซต์ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ว่าจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนหรือแสดงเป็นนัยทางกฎหมายก็ตาม) โดยหมายความรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกที่มีการส่งผ่านระบบและ/หรือเว็บไซต์ของเคทีซี


7. ข้อจำกัดความรับผิด

เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือ เป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของสมาชิกหรือบุคคลใดก็ตาม รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์หรือบริการ KTC U SHOP ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเคทีซี


8. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนด และ เงื่อนไขเหล่านี้ตามบริการ KTC U SHOP ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง ถือว่าสมาชิกได้แสดงเจตนาตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุดจะมิได้มีการระบุไว้ก็ตาม แต่ให้ยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริการ KTC U SHOP ของสมาชิกในแต่ละครั้ง จะต้องถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดเป็นสำคัญ และเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่ควรเยี่ยมชมหน้าดังกล่าวของเว็บไซต์เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาล่าสุดของข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งาน


9. ความขัดแย้ง

กรณีที่มีการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าอื่นที่ขัดแย้งกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการหน้าหลักนี้ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย หรือ ประกาศ หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการอื่นใดก็ตาม ในส่วนที่กำหนดไว้เป็นพิเศษหรือมาตรฐานของเว็บไซต์ ให้สมาชิกถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในหน้าอื่นนั้น อย่างเป็นกรณีพิเศษก่อน และข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่มีผลกระทบต่อการมีผลใช้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขในส่วนที่คงเหลือ


10. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้รับการควบคุม คุ้มครอง และบังคับโดยบทบัญญัติกฎหมายแห่งประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย โดยสมาชิก/เห็นชอบว่า ข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น และสมาชิกได้อนุญาตและตกลงยอมรับต่ออำนาจศาลดังกล่าวในการฟ้องร้อง ข้อโต้แย้ง หรือ ข้อเรียกร้องใดๆ อันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวพันกับเว็บไซต์ของเคทีซี หรือ เงื่อนไขในการใช้บริการข้ออื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมไปถึง ประกาศ นโยบาย หรือ เนื้อหาสาระข้อมูลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวโยงกัน


11. ความคิดเห็นหรือข้อสงสัย

หากสมาชิกมีข้อสงสัย หรือ คำถามประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เงื่อนไขการให้บริการ นโยบาย และ ประกาศ หรือแนวทางบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรุณาติดต่อเคทีซีได้ทันที


12. การสิ้นสุด

สมาชิก ต้องปฏิบัติตามและยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการทั้งหมดนี้เป็นสำคัญ ทั้งในขณะเมื่อสมาชิกเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของ บริการ KTC U SHOP และ/หรือ เมื่อทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก หรือ ระหว่างการดำเนินการซื้อสินค้า/บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการทั้งหมดนี้ หรือ แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม บริการ KTC U SHOP อาจจะมีการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือ ตัดออก โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ การชดเชย กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือ สิ้นสุดส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้วก็ตาม การปฏิบัติของสมาชิกที่มีเจตนาไม่สุจริต ทุจริต ปกปิดซ่อนเร้น ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ถือเป็นเหตุร้ายแรงที่เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้บริการและขอสิ้นสุดการให้บริการในทุกกรณีทันทีแก่สมาชิกผู้มีพฤติการณ์ตามข้างต้น ทั้งนี้การสิ้นสุดการให้บริการดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุให้สมาชิกหลุดพ้นจากความรับผิดใดๆ ในภาระหนี้ และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการใดๆจากเว็บไซต์ หรือโดยจากพฤติการณ์แวดล้อมที่อาจมีขึ้นในอนาคต โดยสมาชิกตกลงยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวในการชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่เว็บไซต์ และ/หรือ บริการ KTC U SHOP และ/หรือ เคทีซี และ/หรือ บุคคลใดๆ ทันที


13. การจัดจำหน่ายสินค้า และ/หรือ บริการ

ในการจัดจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ ถือเป็นความรับผิดชอบของร้านค้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ แต่เพียงผู้เดียว เคทีซีและ/หรือ บริการ KTC U SHOP ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้า กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการตามที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี โปรดกรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้นๆ


14.ราคาสินค้าและเงื่อนไขการคืนสินค้า

ราคาสินค้า และ/หรือ บริการที่ระบุ พร้อมส่วนลด ( ถ้ามี ) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการปรับราคาจากร้านค้านั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงเงื่อนไขในการคืนสินค้าถือเป็นไปตามนโยบายของร้านค้านั้นๆ ซึ่งเคทีซีไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นใดๆ