พระบรมรูปในหลวงหล่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื้อบรอนซ์ ขนาดความสูง 5 นิ้ว  

รุ่นและแบบอื่นๆ ของสินค้าชิ้นนี้
9,999 บาท
1,000 บาท x 10 เดือน
เพิ่มเข้ารายการถูกใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     WISH GROUP (THAILAND) CO.,LTD. โทร. 0 2418 2885

รหัสสินค้า : 178304

พระบรมรูปในหลวงหล่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื้อบรอนซ์ ขนาดความสูง 5 นิ้ว

เนื้อบรอนซ์ ขนาดความสูง 5 นิ้ว

บ้านศิลปะเอกชัย ร่วมกับ อาร์ตโนแฮนด์ มีแผนระดมทุนเพื่อการจัดตั้ง มูลนิธิฯ ในนามมูลนิธิ อาร์ตโนแฮนด์ ด้วยการวาดภาพในหลวงสู่การรังสรรค์งานศิลป์ ปั้นและหล่อ พระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ภายใต้ช่ือ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของนายเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน ผู้มีความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณและยึดถือพระองคเ์ป็นที่สุดแห่งแรงบนัดาลใจที่ทรงเพียรปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อย ใหญ่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์
ในหลวงรชั กาลท่ี ๙ แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน ถือเป็นแรงบันดาลใจท่ีย่ิงใหญ่ เป็น เครื่องเตือนใจให้คนทำงานด้วยความเพียรพยายามในการประกอบกิจการ ตลอดจนเพื่อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบรมวงศานุวงศไ์ด้มีพระเมตตาต่อนายเอกชัย วรรณแก้วมา โดยตลอด
วัตถปุระสงคห์ลักในการก่อตั้งมลูนิธิอารต์โนแฮนด์คือเป็นมูลนิธิฯเพื่อพัฒนางานฝีมือ สู่การส่งเสริมผลงานและศิลปินพิการแลผู้ด้อยโอกาสด้านงานศิลปะและงานฝีมือให้ก้าวไปสู่การได้รับการสนับสนุนอย่างยั่งยืน
รายได้จากการระดมทุนเพื่อนำมาจัดตั้งมูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์และจะจัดแบ่งรายได้ส่วนหน่ึงขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิราชสุดา เพื่อสนับสนุนผู้พิการให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริม ให้มีการผลิตสื่ออุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อ อำนวยความสะดวกในด้านการศึกษา การดำรงชีวิต และการพัฒนาสมรรถภาพผู้พิการซึ่งจะนำไปส่กูารประกอบอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

  

บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ

1.   แบ่งชำระ   1,000 บาท x 10   เดือน  

การจัดส่งสินค้าใช้เวลา 5-7 วันทำการ สำหรับ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 7-14 วันทำการ สำหรับจังหวัดอื่นๆ